El Consorci del barri de la Mina

L'1 de setembre de 2000 es va constituir el Consorci del Barri de la Mina, que respon a la voluntat de diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) d’assolir, de forma progressiva i en un període de 10 anys, una millora substancial al barri de la Mina. Un canvi que s’ha de fer evident en la millora de les seves condicions:

 • socials
 • educatives
 • cíviques
 • de seguretat
 • d’urbanització
 • de lluita contra l’exclusió social
 • de desenvolupament de la vida comunitària
 • de la vida associativa

 

FINALITAT DEL CONSORCI

La finalitat general del Consorci, que recullen els seus estatuts, és dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina. Per al compliment de l’aplicació del Pla, el Consorci té la responsabilitat de portar a terme:

  • La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, seguretat i prevenció.
  • La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries, d’habitatge i urbanístiques.
  • Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats.
  • Les actuacions urbanístiques previstes en el pla de transformació, previ acord exprés del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics que hagi aprovat l’Ajuntament de Sant Adrià.
  • L’emissió d’informes respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu àmbit territorial d’actuació.
  • La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades.

 

ORGANIGRAMA I ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI

Pla de transformació

 

Composició del Consell de Govern i de la Comissió Executiva

 

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

President:

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
Conseller
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Vicepresident:

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Alcalde
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format per vint-i-vuit membres:

• Catorze representants de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
President del Consorci del barri de la Mina
Conseller
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Sr. Francesc Iglesies i Riumalló
President de la Comissió Executiva
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Bernat Valls i Fuster
Director General d'Acció Cívica i Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Jaume Fornt i Paradell
Director Agència de l'Habitatge de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sra. Mercè Antònia Garau i Blanes
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Raquel Sistaré i Lanas
Directora de Serveis
Departament d'Interior

Sra. Montserrat Mundi i Mas
Directora General d'Administració Local
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sr. Jordi Miró i Meix
Director General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
Departament d'Ensenyament

Sr. Lluís Puig i Gordi
Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
Departament de Cultura

Sr. Joan Guix i Oliver
Secretari de Salut Pública
Departament de Salut

Sr. Agustí Serra i Monté
Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Dolors Rusinés i Bonet
Coordinadora de les polítiques públiques
Departament de la Presidència

Sra. Maria Rosa Vilella i Gassiot
Responsable de política del Sòl
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Josep Maria Jové i Lladó
Secretari General
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

• Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Vicepresident del Consorci del barri de la Mina
Alcalde

Sr. Xavier Soley i Manuel
Regidor

Sr. Òscar Marjalizo Hernández
Regidor

Sr. Gregori Belmonte Ferrer
Regidor

Sr. Ruben Arenas García
Regidor

Sra. Isabel Marcuello García
Regidora

Sr. Jesús Ángel García Bragado
Regidor

Sr. Alejandro Benito Otero
Regidor

• Tres representants de la Diputació de Barcelona

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Vicepresidència quarta
Presidenta delegada de l'Àrea d'atenció a les persones

Il·lma. Sra. Angels Ponsa Roca
Coordinadora d'Àrea d'Atenció a les Persones

Sr. José Muñoz Luque
Gerent de Serveis de Benestar Social
Àrea d'atenció a les Persones
Diputació de Barcelona

• Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Quarta tinent d'alcalde
Direcció del Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Regidora del Districte de Nou Barris

Il·lma. Sra. Laia Ortiz Castellví
Segona tinent d'alcalde
Direcció del Àrea de Drets Socials
Regidor del Districte de Sant Andreu

Il·lm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell
Regidor d'Habitatge
Regidor del districte de San Martí

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Francesc Cubel i Creus
Interventor delegat
Generalitat de Catalunya

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Li correspon la direcció immediata i l'administració ordinària. Està formada per sis membres:

• Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló
President de la Comissió Executiva
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Bernat Valls i Fuster
Director General d'Acció Cívica i Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Jaume Fornt i Paradell
Director Agència de l'Habitatge de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

• Tres representants dels ens locals (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona).

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Vicepresident del Consorci del barri de la Mina
Alcalde

Sr. José Muñoz Luque
Gerent de Serveis de Benestar Social
Àrea d'atenció a les Persones
Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell
Regidor d'Habitatge
Regidor del districte de San Martí
Ajuntament de Barcelona

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Maria Ferré i Jodra
Secretari-suplent
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Francesc Cubel i Creus
Interventor Delegat
Generalitat de Catalunya

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina